Este pentru al doilea an consecutiv în care consilierii POL nu participă la votul bugetului local, sancționând astfel atât structura cheltuielilor bugetare, cât și anii de dinainte, care au dus la această situație dezastruoasă. Singurul plus al bugetului local este acela că există fonduri europene, în sumă de 77.000.000 lei, față de anii precedenți când nu a fost nimic. Tocmai de aceea acesta este și singurul capitol bugetar pe care consilierii POL l-au votat:

În rest cifrele, incredibil de anormale, sunt:

  • Salariile angajaților Primăriei: 106.000.000, deci circa 30% din buget este cheltuit de 1.200 de angajați (foarte mulți cu salarii de 5-7.000 de lei net/lună, enorm față de veniturile din mediul privat), în vreme ce ceilalți 70% se cheltuie pentru ceilalți 128.500 de locuitori ai orașului.

  • Datorii: 40.000.000 de lei, către diverși furnizori și firme; la originea acestora se află consilierii UDMR, PNL și PSD care au votat bugetele anterioare, dar, mai cu seamă, primarul, care a cheltuit banii injust și a transformat Primăria în cel mai mare „ţepar” economic local.

  • Investiţii: 35.000.000 de lei, o sumă infimă

  • Reparaţii: 40.000.000 de lei, mai mult decât la investiții.

Ordinea de zi a şedinţei din 21 februarie 2020 :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020. (NU AM VOTAT)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii- str. Ioan Vescan”cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind actualizareadocumentaţiei de urbanism”P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”, cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, Beneficiar: SC”BOSTAN JUNIOR”SRL. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan urbanistic zonal-reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese”, Strada Jean Monnetf.nr.cu regulamentul local de urbanism aferent, Beneficiari: VeresHajnalReka, Veres Mihai, Veres Viorica. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș. (ABȚINERE)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Administrator Imobile si Piete SRL Târgu Mureş. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș pe anul 2020. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de concesionare. (PENTRU)

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323//2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de priorități” pe anul 2020, pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință în favoarea ONG-urilor și partidelor politice. (PENTRU)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020. (PENTRU)

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a etajului I, din imobilul Liceul Tehnologic-Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către TRIBUNALUL MUREȘ și JUDECĂTORIA Târgu Mureș pentru utilizarea cu titlu de arhivă. (AMÂNAT)

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş. (PENTRU)

16. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”. (ABȚINERE)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu-Mureş, pentru anul şcolar 2020-2021. (ABȚINERE)

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureş. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr.69 din 28.03.2019, în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul BojtheLevente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Modernizare str. Baladei Târgu Mureş”. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centru de Recuperare din Adicții Bastion ” cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. (AMÂNAT)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020. (RETRAS)

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Modernizare str. Dezrobirii”. (AMÂNAT)

25. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre. (PENTRU, proiectul colegului Pápai)

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA, din data de 02 aprilie 2020. (AMÂNAT)

27. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Stuttgart / Germania, în perioada 23-29 martie 2020. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

28. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Paris / Franța, în perioada 21 – 25 martie 2020. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privindaprobareadocumentațieitehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilortehnico-economici, inclusiv anexa privinddescriereainvestiției, pentruproiectul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanțaprin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, ObiectivSpecific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”și a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. (PENTRU)

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mures” și a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din „AI3a” în „L1z”, pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii” , str. Apaductului nr. 2 cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: SC”ROMUR” SA. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>