După ce în ședința extraordinară din 20 februarie majoritatea am optat pentru amânarea discutării bugetului, acesta a fost votat în cadrul ședinței ordinare din 27 februarie.

Amânarea s-a propus deoarece varianta promovată de executiv nu respecta cerințele impuse de comisia de buget, și anume asigurarea tuturor cheltuielilor necesare funcționării (salarii, utilități, hrană etc), deși am susținut această idee (atât în cadrul comisiei cât și în plenul Consiliului) încă din luna noiembrie.

În varianta inițială lipseau de la aceste capitole cca 57 de milioane de lei. După nenumărate ore de ședință a comisiei de buget (în ultima săptămână, înainte de ședința ordinară comisia s-a întrunit în fiecare zi), s-a ajuns la o variantă acceptabilă.

S-a spus în plen, că este cel mai bun buget din ultimii an. Eu sunt de părere că este bugetul cel mai puțin prost, și încă are multe probleme. Un simplu exemplu, un proiect de HCL pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzii Dezrobirii, în lungime de 1307 m (pct. 24), amânat a doua oară la propunerea mea. După cum se poate vedea în imaginea alăturată, suprafața prevăzută a pistelor de bicicletă este de 2050mp, deși din calcule rezultă că ar trebui să fie de 3161 mp. Ceea ce înseamnă că ori nu doresc să respecte normativele care prevăd min 1,2 m lățime/sens pentru pistele de bicicletă, ori dacă se respectă normativele, atunci nu vor fi piste de biciclete decât pe o bucată de 854 m din stradă.

În plus, la o suprafață totală de 17 501 mp (carosabil+trotuare+piste de cicliști) rezultă un cost de cca 100 euro/mp + TVA, exagerat de mult față de alte lucrări, din alte orașe unde costurile se situează undeva între 25-40 euro/mp. Aștept cu nerăbdare varianta refăcută.

Cum am votat la punctele de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020.
Am închis microfonul, am votat pentru doar la capitolul Proiecte Europene. Acesta este o formă de protest împotriva modului în care Primăria Municipiului Târgu Mureș înțelege să cheltuie banul public.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş.
Pentru. Este o cerință legală, una din noutățile aduse este scrierea denumirii orașului cu â în loc de î.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism    „Plan Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul Unirii- str. Ioan Vescan”cu regulamentul local de urbanism aferent  Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL. Pentru.

4. Proiect de hotărâre privind actualizareadocumentaţiei de urbanism”P.U.Z.- stabilire reglementări   pentru construire  clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”, cu regulamentul local de urbanism  aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, Beneficiar: SC”BOSTAN JUNIOR”SRL. Pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan urbanistic zonal-reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese”, Strada Jean Monnetf.nr.cu  regulamentul local de urbanism aferent,  Beneficiari: Veres Hajnal Reka, Veres Mihai, Veres Viorica.
Și în cazul acestor trei proiecte, ca de obicei, dacă nu sunt probleme semnalate de cetățeni sau observate de mine, votez Pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș. Abținere.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Administrator Imobile si Piete SRL Târgu Mureş.
Abținere. Cum am subliniat în luarea mea de cuvânt, în ambele cazuri profitul brut estimat este foarte mic, cca 8% în cazul locati, și 1,2% la Administrator Imobil și Piețe, deși prima societate gestionează sute de imobile, iar a doua miile de locuri de parcare din minicipiu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș pe anul 2020. Abținere. Nu voi vota așa ceva până există asocierea cu Siletina.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de concesionare. Pentru, inclusiv după intervenția subsemnatului redevența s-a majorat cu 10% față de valoarea stabilită în comisia de negociere.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323//2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei de priorități” pe anul 2020, pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință în favoarea ONG-urilor și partidelor politice. Abținere.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020. Pentru. Concursurile de proiecte se încadrează în filozofia POL.

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în str. Libertății nr.114 administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L.
Abținere, proiectul a picat, până se va pronunța instanța, deoarece în urma votului din luna ianuarie Consiliul a fost dat ân judecată de către firma Mondotrans.

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a etajului I, din imobilul Liceul Tehnologic-Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către TRIBUNALUL MUREȘ și JUDECĂTORIA Târgu Mureș pentru utilizarea cu titlu de arhivă.
Amânat în urma intervenției colegului Tatár Lehel, care asemnalat faptul că în conformitate cu legile în vigoare, există alte norme PSI care trebuie respectate în cazul unor arhive, ceea ce implică costuri suplimentare.

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul  Târgu Mureş. Pentru.

16. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii  proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 3 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș”.
Abținere. Niciodată nu am fost de acord cu această metodă practicată de executiv (transformarea unor datorii comerciale în taxe)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar  de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu-Mureş, pentru anul şcolar  2020-2021.
M-am abținut, pentru că proiectul s-a întors nemodificat, fără a ține cont de propunerile doamnei Koreck Maria, expertă în problema romilor.

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1, Târgu Mureş. Pentru.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr.69 din 28.03.2019, în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor  de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a  suprafeţei carosabile str. Budiului. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 al H.C.L. nr. 237/29.08.2019  privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală  de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183.
Pentru, la toate cele trei proiecte, și în general la aceste tipuri de proiecte, dacă nu ni se semnalează sau nu identific probleme.

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr.374/19.12.2019  în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul privat al acestuia, a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9, în vederea demolării pentru realizarea  obiectivului de investiţie ,,Modernizare str. Baladei Târgu Mureş”.
Abținere. Să fiu consecvent, nu am fost de acord nici cu achiziția acestui teren.

22. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centru de Recuperare din Adicții Bastion ” cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. Retras

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizăriisociale pentru anul 2020. Retras

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Modernizare str. Dezrobirii”. Amânat la cererea mea. Vezi textul introductiv.

25. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș în strada Ady Endre.
Pentru. Este un gest reparatoriu, o redenumire de fapt a străzii care a purtat acest nume între 1944 și 1986, prilejuită de aniversarea a 100 de ani de la trecerea în neființă a marelui poet.

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 02 aprilie 2020. Amânat

27. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valutăpentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Stuttgart / Germania, în perioada 23-29 martie 2020.
Împotrivă. Pe lângă inutilitatea acestei deplasări, semnalată de colegul Radu Bălaș, am atras atenția, că și prin supraevaluarea consumului autovehicolului cu care s-ar face deplasarea, costurile ar fi sub 500 de euro, față de cei 1000 de euro prevăzuți în proiect.

28. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Paris / Franța, în perioada 21 – 25 martie 2020.
Împotrivă, este vorba de încă o conferință organizată de celebrul Man Hee Lee cu care primarul Dorin Florea a semnat un protocol de colaborare. Secta fondată de sus numitul personaj reprezintă principalul focar de coronavirus din Coreea de Sud.

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privindaprobareadocumentațieitehnico-economice (faza SF conf.HG 907/2016) şi a indicatorilortehnico-economici, inclusiv anexa privinddescriereainvestiției , pentruproiectul: ,,Sistem de  management al  traficului în Municipiul Târgu Mureș”, propus a se finanțaprin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, ObiectivSpecific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana. Pentru.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1. Pentru.

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,  pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. Pentru.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mures” și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1. Pentru.

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a  indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin  Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției, pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală  intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”  , proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. Pentru.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și  a cheltuielilor aferente, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.1/1.
Pentru. Cele șase proiecte se referă la actualizarea indicatorilor și revotarea unor proiecte de modernizare din fonduri europene.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din „AI3a” în „L1z”, pentru construire  ansamblu de locuințe colective și servicii” , str. Apaductului nr. 2cu regulamentul local de urbanism aferent,  Iniţiator: SC”ROMUR” SA. Pentru.

20 pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, 5 retrase/amânate

Pápai László Zsolt – consilier local

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>