Secțiunea I: Dispoziții generale

Art. 1 Partidul Oamenilor Liberi este persoană juridică română de drept public și își desfăşoară activitatea în conformitate cu legile statului român, aplicate persoanelor juridice și îndeplinește o misiune publică garantată de Constituție.
Art. 2 (1) Partidul Oamenilor Liberi este un partid reformist , cu sediul în municipiul Târgu-Mureș.

(2) Prin activitatea partidului se înțelege promovarea valorilor și intereselor naționale, a pluralismului politic, contribuirea la formarea opiniei publice, participarea cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice precum și stimularea participării cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii. Partidul Oamenilor Liberi urmărește exclusiv scopuri politice.

(3) Scopul politic al Partidului Oamenilor Liberi este acela ca toți locuitorii comunităților în care POL activează să formeze comunități centrate pe respectarea drepturilor omului, așa cum sunt acestea recunoscute în Cartele și Tratatele ratificate de România, și administrată după standarde de bune practici aplicate în țările cele mai avansate din punct de vedere democratic.

(4) Crezul central al Partidului Oamenilor Liberi este acela că o ființă umană este liberă doar atunci când îi sunt respectate și apărate toate drepturile și libertățile fundamentale și când aceasta respectă și apără, la rândul ei, toate drepturile și libertățile fundamentale ale celorlalți.

(5) Valorile Partidului Oamenilor Liberi sunt: respectul față de tradiția multietnică și multiculturală a municipiului Târgu-Mureș, democrația deliberativă și participativă, inovația în materie de bună guvernare locală, nediscriminarea, respectul față de demnitatea persoanei umane, spiritul inovator la nivel civic și antreprenorial, respectul față de drepturile omului așa cum sunt acestea formulate în Cartele și Tratatele ratificate de România și solidaritatea față de toți semenii cărora le sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale.

(6) Cartele și Tratatele ratificate de România avute în vedere în prezentul Statut sunt, în principal, următoarele: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Carta Socială Europeană Revizuită.

(7) În activitatea sa, Partidul Oamenilor Liberi se orientează și după Ghidul de bune practici în materie de partide politice elaborat de Comisia de la Veneția.

Art. 3 Identitatea Partidului Oamenilor Liberi: denumire, semn, sediu

(1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Oamenilor Liberi, iar denumirea prescurtată este POL, denumirea în limba maghiară „Szabad Emberek Pártja” și denumirea în limba germană „Partei der Freien Menschen”.

(2) Semnul permanent al Partidului Oamenilor Liberi este reprezentat de două palme unite, denumirea prescurtată „POL” și denumirea în întregime „Partidul Oamenilor Liberi”

(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.

(4) Reprezentarea grafică alb-negru și color a semnului permanent este prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

(5) Adunarea Generală Permanentă poate modifica semnul permanent şi semnul electoral.

(6) Semnul permanent al partidului și culorile partidului sunt înscrise pe drapelul partidului, precum și pe toate materialele și documentele oficiale ale Partidului Oamenilor Liberi.

(7) Semnul permanent al partidului poate fi schimbat cu cel puțin un 6 luni înainte de data următoarelor alegeri de către organele competente ale partidului, conform prezentului Statut și în concordanță cu legile în vigoare.

(8) Sediul central al POL este în municipiul Târgu-Mureș, strada Poștei nr.1, parter, jud.Mureș.
(9) Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Adunării Generale Permanente.
(10) Partidul politic își va putea schimba sediul și va putea înființa filiale oriunde în România sau în străinătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(11) Deţinerea spațiilor necesare desfăşurării activităţii partidului se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare, donaţie și altele.
(12) Durata de funcţionare a partidului politic este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Partidelor Politice.

Secțiunea II: Membri

Art. 4 Calitatea de membru

(1) Orice persoană cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene care a împlinit vârsta de 18 ani, are drept de vot și aderă la statutul partidului și la programul politic al acestuia poate deveni membru al unui grup POL sau poate înființa un grup POL.

(2) Nimeni nu poate fi membru al POL decât dacă este membru al unui grup POL.

(3) Un grup POL este format din minim 3 persoane și maxim 10 de persoane. Grupul Fondator POL este format din cei 4 membrii fondatori astfel cum sunt definiti în cuprinsul actului constitutiv al înființării partidului.

(4) Pentru a deveni membru al unui grup POL, o persoană trebuie să se declare de acord cu scopul politic al POL, cu crezul central al POL, cu valorile POL, cu Cartele și Tratatele ratificte de România în materie de drepturi ale omului și cu prezentul Statut. Declarația trebuie semnată de respectiva persoană și contrasemnată de membrii grupului. Ea se păstrează în registrul electronic al POL.

(5) Un grup POL se formează atunci când cel puțin 3 persoane care au îndeplinit vârsta de 18 ani, care sunt cetățeni români sau ai altui stat membru al Uniunii Europene, care au drept de vot și care semnează o declarație comună prin care își exprimă acordul cu scopul politic al POL, cu crezul central al POL, cu valorile POL, cu Cartele și Tratatele ratificate de România în materie de drepturi ale omului și cu prezentul Statut. Declarația este trimisă Grupului Fondator, care o arhivează în registrul electronic al POL.

(6) Odată format, un grup POL își dă un nume, pentru a putea fi identificat. (De exemplu: POL Red, POL Igen, POL Solidar etc..)

(7) Fiecare grup POL constituit din mai puțin de 10 de membri are dreptul de a decide dacă dorește să fie un grup deschis (care acceptă membri noi) sau unul închis. Grupurile de 10 de membri sunt prin definiție grupuri închise. Grupul Fondator POL este un grup închis.

(8) POL nu este o organizație ierarhică. Fiecare grup este egal în drepturi cu oricare alt grup. Grupul Fondator POL nu deține niciun privilegiu în raport cu celelalte grupuri POL. Singura diferență dintre Grupul Fondator și oricare alt grup POL este aceea că Grupul Fondator a stabilit scopul, crezul și valorile POL, a redactat prezentul Statut și nu poate fi desființat.

(9) Toți membri unui grup POL sunt egali între ei. Nu există lider de grup.

(10) O persoană nu poate face parte din mai multe grupuri POL. Dacă un grup POL pierde membri și ajunge astfel să fie compus din mai puțin de 3 persoane, poate alege fie să se destrame, fie să accepte membri din alte grupuri. În acest din urmă caz, grupul are dreptul să decidă dacă noii membri sunt permanenți sau doar temporari – până când grupul în cauză va găsi membri noi, dar nu mai târziu de 3 luni.

(11) Fiecare grup POL își stabilește singur strategia și acțiunile pe care dorește să le desfășoare, în concordanță cu strategia și acțiunile POL.

(12) Orice grup POL poate face propuneri de colaborare oricărui alt grup POL, sau unui număr oricât de mare de grupuri POL, pe un anumit proiect sau pe o serie de proiecte. Grupurile respective au dreptul să accepte sau să respingă propunerea.

(13) Niciun grup POL și niciun număr de grupuri POL nu poate interzice unui grup POL să desfășoare acțiunile pe care dorește să le desfășoare dacă sunt în concordanță cu scopul și obiectivele partidului.

Art. 5 Proceduri de luare a deciziei într-un grup POL

(1) Orice membru al unui grup POL are dreptul să propună acțiuni celorlalți membri ai grupului. Un membru al unui grup nu poate face propuneri de acțiune decât grupului din care face parte. Doar grupurile pot face propuneri de colaborare altor grupuri.

(2) Odată ce o propunere a fost făcută, se trage la sorți un facilitator dintre membrii grupului. Imediat ce a fost numit, facilitatorul verifică dacă propunerea este concordantă cu scopul politic al POL, cu valorile POL și cu prezentul Statut și îi întreabă pe membrii grupului dacă există obiecții față de propunerea respectivă.

(3) Dacă nu există obiecții, propunerea este aprobată.

(4) Dacă există obiecții, sau dacă facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și scopul, valorile sau Statutul POL, stabilește în acord cu ceilalți membri ai grupului o dezbatere care să aibă loc în cel mai scurt timp posibil.

(5) În cazul în care dezbaterea are loc din motiv că facilitatorul a constatat neconcordanțe între propunere și scopul, valorile și Statutul POL, la dezbatere se va recuza din calitatea de facilitator și va fi tras la sorți un nou facilitator.

(6) Fiecare grup are dreptul să își stabilească propria sa procedură de dezbatere. Procedura de dezbatere trebuie făcută publică. Pe toată durata dezbaterii, facilitatorul este obligat la deplină neutralitate în raport cu punctele de vedere dezbătute. De asemenea, facilitatorul este obligat să se asigure că fiecare parte a înțeles punctul de vedere și argumentele celeilalte părți. Dezbaterea ia sfârșit atunci când fiecare parte și-a expus punctul de vedere și argumentele și fiecare parte a înțeles punctul de vedere și argumentele celeilalte părți.

(7) Pe tot parcursul dezbaterii, persoana care a făcut propunerea are dreptul de a o retrage, caz în care dezbaterea ia sfârșit.

(8) După ce dezbaterea a luat sfârșit, facilitatorul este obligat să medieze un acord din partea tuturor părților. În acest caz, acordul este sinonim cu lipsa de obiecții. Fiecare grup POL are dreptul să își stabilească propria sa procedură de mediere. Procedura de mediere trebuie făcută publică.

(9) Propunerea rezultată în urma medierii este adoptată și devine obligatorie pentru grupul POL care a adoptat-o.

(10) Dacă, în urma medierii, nu se ajunge la un acord, propunerea este respinsă.

(11) Facilitatorul are obligația de a rezuma dezbaterea, medierea și rezultatul medierii într-un document public. Dacă propunerea a fost adoptată fără dezbatere, pentru că nu a existat nicio obiecție la adresa ei, facilitatorul are obligația de a nota acest lucru într-un document public.

(12) Orice propunere pe care un grup POL o face oricărui alt grup POL, unui număr de grupuri POL sau întregii rețele POL este dezbătută și adoptată sau respinsă după regulile precizate mai sus.

(13) Dacă o propunere pe care un grup POL o face mai multor grupuri POL sau întregii rețele POL este adoptată de unele grupuri și respinsă de altele, ea devine obligatorie pentru toate grupurile care au adoptat-o. Medierea între grupurile care au adoptat propunerea și cele care au respins-o este posibilă doar dacă este cerută de una dintre părți.

Art. 6 Pierderea calității de membru. Desființarea unui grup POL

(1) Orice membru al unui grup POL care prin acțiunile sau declarațiile sale încalcă scopul, crezul, valorile sau prevederile prezentului Statut își pierde calitatea de membru al grupului POL din care face parte – și, în consecință, calitatea de membru al POL.

(2) Propunerea de retragere a calității de membru poate veni din partea oricărui membru al oricărui grup POL care poate proba respectiva încălcare. Propunerea este înaintată grupului POL din care face parte persoana acuzată. Odată ce a primit propunerea și dovezile, grupul ia o hotărâre potrivit regulilor stabilite la art. 5.

(3) În acest caz, propunerea de dezbatere nu este dacă persoana în cauză trebuie exclusă din grup sau nu, ci dacă probele indică sau nu o încălcare a scopului, a crezului, a valorilor sau a Statutului. Dezbaterea este obligatorie, cu excepția cazului în care persoana acuzată consideră ea însăși că probele indică o încălcare. Dacă, la finalul dezbaterii, persoana incriminată este singura care susține că faptele sau declarațiile sale nu constituie o încălcare, grupul adoptă hotărârea de a-i retrage calitatea de membru respectivei persoane. Dacă cel puțin un alt membru este de acord cu persoana acuzată, propunerea este respinsă.

(4) În cazul în care are dubii că hotărârea de adoptare sau de respingere a propunerii este corectă, facilitatorul are dreptul să ceară Comisiei pentru Garanții Democratice să discute propunerea de excludere. Același drept îl au și persoana incriminată și cea care a formulat propunerea de excludere, dacă facilitatorul nu dorește să și-l exercite. Decizia Comisiei pentru Garanții Democratice este definitivă.

(5) Persoana care a fost exclusă dintr-un grup POL își pierde timp de un an dreptul de a deveni membru al vreunui grup POL și pe cel de a înființa un grup POL. După trecerea acestei perioade ea își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul prealabil din partea Comisiei pentru Garanții Democratice.

(6) Dacă o persoană este exclusă de două ori dintr-un grup POL, ea își pierde definitiv dreptul de a deveni membru al unui grup și pe cel de a înființa un grup POL.

(7) Orice grup POL care prin hotărârile adoptate încalcă scopul politic, valorile sau Statutul POL este desființat.

(8) Propunerea de desființare poate veni din partea oricărui grup POL și este adresată oricărui grup POL terț. Dacă acest din urmă grup respinge cererea, grupul care a înaintat-o trage la sorți un alt grup POL. Acesta din urmă nu are dreptul de a respinge cererea.

(9) Grupul POL incriminat trage la sorți un membru care să-l reprezinte în dezbatere, situație în care persoana respectivă devine membru temporar al grupului POL în care se discută propunerea de desființare.

(10) Restul procedurilor decurg la fel ca în cazul propunerii de excludere a unui membru.

(11) Persoanele care au făcut parte dintr-un grup desființaț își pierd pentru un an dreptul de a deveni membri ai vreunui grup POL și dreptul de a înființa un grup POL. După trecerea acestei perioade ele își recâștigă cele două drepturi, condiționat însă de acordul prealabil din partea Comisiei pentru Garanții Democratice.

(12) Dacă o persoană care a făcut parte dintr-un grup desființat este exclusă dintr-un grup POL sau este membră a unui grup POL care este la rândul său desființat, ea își pierde definitiv dreptul de a deveni membru al unui grup POL și pe cel de a înființa un grup POL.

Art. 7 Drepturile și obligațiile membrilor POL

(1) Membrii POL au următoarele drepturi:

a. să înființeze un grup POL sau să se alăture unui grup POL deja constituit;
b. să propună grupului POL din care face parte acțiuni pe care le consideră necesare;
c. să fie facilitator în grupul din care face parte, dacă este tras la sorți;
d. să participe la lucrările Adunării Generale Permanente;
e. să candideze la funcția de Președinte al POL;
f. să fie numit ca membru în Comitetul Executiv;
g. să candideze la alegerile locale, generale, prezidențiale și europarlamentare;
h. să beneficieze de sprijin și de consultanță din partea POL atunci când drepturile și libertățile sale îi sunt încălcate de către terți (instituții și autorități publice, sau persoane fizice sau juridice de drept privat);
i. orice alte drepturi prevăzute în prezentul Statut.

(2) Membrii POL au următoarele obligații:

a. să cunoască și să respecte scopul politic, crezul, valorile, Statutul și Programul politic al POL;
b. să cunoască și să respecte Cartele și Tratatele ratificate de România în domeniul drepturilor omului, cel puțin cele precizate la art. 2, alin. (5) din Statut;
c. să se abțină de la orice comportamente și acțiuni care ar putea avea aparența unui conflict de interese;
d. să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine Partidului Oamenilor Liberi;
e. să protejeze bunurile aflate în proprietatea POL;
f. să respecte hotărârile luate de Adunarea Generală Permanentă atâta vreme cât ele nu sunt anulate printr-o decizie a Comisiei pentru Garanții Democratice;
g. să dea dovadă de solidaritate și camaraderie față de ceilalți membri ai POL, atâta vreme cât aceștia nu încalcă scopul politic, crezul, valorile și Statutul patridului;
h. să își plătească cotizația; neplata cotizației din motive obiective nu poate atrage după sine pierderea drepturilor menționale în aliniatul (1);
i. orice alte obligații prevăzute în prezentul Statut.

Secțiunea III: Organisme de conducere și de control

Art. 8 (1) Organismele de conducere ale POL sunt Adunarea Generală Permanentă, Președintele POL și Comitetul Executiv.

(2) Organismul de control al POL este Comisia pentru Garanții Democratice.

Art. 9 Adunarea Generală Permanentă

(1) Adunarea Generală Permanentă este organul suprem de conducere al POL. Adunarea este compusă din toți membrii POL, și este permanentă în sensul că lucrările ei sunt permanente.

(2) Pentru facilitarea lucrărilor ei, Adunarea dispune de o platformă online, care să permită inclusiv votul electronic, astfel încât prezența fizică a membrilor într-un anumit spațiu predeterminat să nu fie obligatorie.

(3) Membrii POL care nu au acces la internet se întrunesc la sediul central al POL, într-o sală care le permite accesul, prin intermediul internetului, la ceilalți membri.

(4) Adunarea adoptă hotărâri care devin obligatorii pentru toți membrii POL. Hotărârile sunt considerate adoptate dacă în favoarea lor au votat cel puțin jumătate plus unu din numărul din numărul de voturi valabil exprimate.

(5) Hotărârile care privesc schimbarea sau amendarea Statutului, sau schimbarea sau amendarea Programului politic sunt considerate adoptate doar dacă în favoarea lor au votat cel puțin două treimi din numărul total de voturi valabil exprimate.

(6) Orice hotărâre adoptată de Adunarea generală Permanentă poate fi contestată, în termen de o săptămână de la adoptare, la Comisia pentru Garanții Democratice. Contestația poate fi făcută de către cel puțin un membru al POL sau de către cel puțin un grup POL. Comisia pentru Garanții Democratice poate să respingă contestația, sau să o admită în tot sau în parte. Decizia Comisiei pentru Garanții Democratice este definitivă și obligatorie.

(7) Orice membru POL are dreptul de a formula propuneri de hotărâri pe care Adunarea generală Permanentă le poate supune votului.

Art. 10 Adunarea Generală Permanentă are următoarele atribuții:

a. votează Statutul și Programul Politic al POL;
b. amendează Statutul și Programul Politic al POL;
c. redactează și adoptă propriul Regulament de funcționare, în conformitate cu prevederile Statutului;
d. aduce amendamente propriului Regulament de funcționare;
e. votează Codul de Etică al POL și Regulamentul de funcționare al Comisiei pentru Garanții Democratice;
f. aprobă sau respinge politicile de alianțe ale POL;
g. adoptă hotărâri cu putere de legi interne pentru toți membrii POL;
h. adoptă bugetul anual al POL și bugetele pentru campaniile electorale;
i. decide fuziunea POL cu un alt partid și tipul de fuziune;
j. decide, dacă este cazul, autodizolvarea POL;
k. orice alte atribuții prevăzute în Statutul POL.

Art. 11 Președintele POL

(1) Președintele POL este ales, prin vot direct și secret, de către membri POL.

(2) Votul se face pe cale electronică. Persoanele cu drept de vot care nu au acces la internet votează la sediul central al POL, unde se organizează o secție de votare.

(3) Orice membru POL poate candida la funcția de Președinte al POL. Adunarea generală Permanentă redactează și adoptă Regulamentul de vot. Regulamentul de vot poate fi amendat de către Adunarea Generală Permanentă, însă doar până cu cel mult un an înainte de organizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al POL.

(4) Rezultatul votului este validat de către Comisia pentru Garanții Democratice. Dacă Comisia constată încălcări ale Regulamentului de vot sau are probe privind o fraudă electorală, rezultatul votului se anulează și alegerile se repetă.

(5) Mandatul Președintelui POL este de 2 ani și poate fi reînnoit.

(6) Mandatul Președintelui POL încetează de drept la expirarea celor 2 ani, sau înainte de termen, prin pierderea calității de membru POL, prin demisie sau prin demitere.

(7) Propunerea de demitere poate fi făcută de către cel puțin un membru POL sau de către cel puțin un grup POL și este adoptată de Adunarea Generală Permanentă dacă este votată de cel puțin două treimi dintre membrii POL. Decizia Comisiei este definitivă.

(8) Pierderea calității de Președinte al POL nu conduce la pierderea dreptului de a candida la funcția de Președinte al POL decât în cazul în care derivă din pierderea calității de membru al POL.

Art. 12 Președintele POL are următoarele atribuții:

a. reprezintă POL în relațiile cu terții;
b. numește membrii Comitetului Executiv;
c. conduce ședințele Comitetului Executiv;
d. propune Adunării Generale Permanente politica de alianțe a POL;
e. propune Adunării Generale Permanente fuziunea POL cu un alt partid și tipul de fuziune;
f. propune Adunării Generale Permanente autodizolvarea POL;
g. poate constitui comisii consultative, compuse din membri sau nemembri POL, care să ajute Comitetul Executiv în exercitarea atribuțiilor sale;
h. orice alte atribuții prevăzute în Statutul POL.

Art. 13 Comitetul Executiv

(1) Comitetul Executiv al POL este compus exclusiv din membri POL și este permanent.

(2) Numărul de membri ai Comitetului Executiv, care nu poate depăși 10 persoane, este stabilit de către Președintele POL,și sunt aleși prin vot de Adunarea Generală Permanentă .Membrii fondatori sunt membrii de drept în Comitetul Executiv.

(3) Comitetul Executiv este un organism colegial, în cadrul căruia deciziile se iau prin consens.

(4) Membrii Comitetului Executiv pot fi demiși de către Comisia pentru Garanții Democratice, la propunerea Președintelui POL. Propunerea poate viza fie acțiunile și declarațiile celui propus pentru demitere, fie dispariția rolului exercitat de către acesta.

(5) Pierderea calității de membru POL atrage automat după sine pierderea calității de membru în Comitetul Executiv.

(6) Componența Comitetului Executiv trebuie să reflecte diversitatea etnică a municipiului Târgu-Mureș. De asemenea, în Comitetul Executiv trebuie să activeze cel puțin o persoană cu dizabilități.

(7) Cel puțin 40% din membrii Comitetului Executiv trebuie să fie femei.

Art. 14 Comitetul Executiv are următoarele atribuții:

a. propune Adunării Generale Permanente strategia politică, strategia de comunicare și strategia electorală a POL;
b. propune Adunării Generale Permanente Programul de guvernare locală al POL;
c. propune Adunării Generale Permanente proiectul de buget al POL;
d. coordonează grupurile POL în vederea punerii în practică a hotărârilor Adunării Generale Permanente;
e. redactează propriul Regulament de funcționare, în conformitate cu Statutul – și îl propune spre aprobare Adunării Generale Permanente;
f. orice alte atribuții prevăzute în Statutul POL.

Art. 15 Comisia pentru Garanții Democratice

(1) Comisia pentru Garanții Democratice veghează la respectarea scopului politic, al crezului, al valorilor și al Statutului POL. Misiunea ei este de a se asigura că tuturor membrilor POL le sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale și soluționează diferendele dintre membrii POL.

(2) Comisia este compusă din 5 membri, numiți de către Adunarea Generală Permanentă. În acest sens, Adunarea elaborează un regulament de recrutare și selecție, în conformitate cu prevederile Statutului POL.

(3) Membrii Comisiei . se numesc cu prioritate din afara POL, însă calitatea de membru POL nu este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei pentru Garanții Democratice. Cei numiți trebuie să aibă o bună reputație publică privind integritatea, o bună cunoaștere a domeniului drepturilor omului și a managementului eticii.

(4). Poate fi membru al Comisiei pentru Garanții Democratice orice cetățean român sau al altui stat membru al Uniunii Europene, indiferent de localitatea în care domiciliază, dacă îndeplinește criteriile de la aliniatul (3).

(5) Pentru buna funcționare a Comisiei pentru Garanții Democratice, Comitetul Executiv pune la dispoziția ei o platformă online, astfel încât membrii Comisiei să își poată desfășura activitatea fără să trebuiască să fie prezenți fizic într-un anumit loc.

(6) Funcția de membru al Comisiei pentru Garanții Democratice este neremunerată.

(7) Mandatul unui membru al Comisiei pentru Garanții Democratice este de 4 ani și poate fi reînnoit. Mandatul poate înceta înainte de termen, prin demisie sau prin demitere.

(8) Propunerea de demitere a unui membru al Comisiei pentru Garanții Democratice este făcută printr-o hotărâre a Adunării Generale Permanente și este analizată de către un centru de cercetare în etică aplicată cu care Comitetul Executiv încheie în prealabil un protocol de colaborare. Decizia centrului de cercetare este definitivă.

(9) În lipsa unui consens, hotărârile Comisiei pentru Garanții Democratice se iau prin vot secret, cu minim 3 voturi pentru.
(10) Comisia se întrunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui POL.

Art. 16 Comisia pentru Garanții Democratice are următoarele atribuții:

a. propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei;
b. propune Adunării Generale Permanente Codul de Etică al POL;
c. elaborează anual un raport de activitate, pe care îl prezintă Adunării Generale Permanente;
d. funcționează ca instanță de apel în cazul propunerilor de excludere a membrilor POL și în cel al propunerilor de desființare a unui grup POL;
e. decide, la propunerea Adunării Generale Permanente, cu privire la demiterea Președintelui POL;
f. decide, la propunerea Președintelui POL, cu privire la demiterea unui membru al Comitetului Executiv;
g. validează alegerea Președintelui POL;
h. validează selectarea prin vot a candidaților POL la funcții publice potrivit art. 10 lit.j din legea nr. 14/2003 republicată;
i. analizează și decide cu privire la contestațiile la adresa hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Permanentă;
j. analizează și decide cu privire la posibilele conflicte de interese în care se pot găsi membrii POL;
k. aplică sancțiunile disciplinare membrilor POL potrivit procedurilor adoptate în Codul de Etică POL.
l. orice alte atribuții prevăzute în Statutul POL.

Secțiunea IV: Selectarea candidaților la funcția de Primar al municipiului Târgu-Mureș și la cea de consilier local

Art. 17 (1) Selectarea candidaților POL la funcția de Primar al municipiului Târgu-Mureș și la cea de consilier local se face prin alegeri primare deschise, la care pot vota toți membri POL, în condițiile în POL este organizat și funcționează la nivel local în limitele art.4 alin.1 din Legea nr.14/2003 republicată.

(2)Orice membru POL are dreptul să se înscrie în cursă pentru a fi desemnat candidatul POL pentru funcția de primar, consilier local, consilier județean, deputat, senator, președinte sau europarlamentar.

(3) Votul se face pe cale electronică. Persoanele cu drept de vot care nu au acces la internet votează la sediul central al POL, unde se organizează o secție de votare.

(4) Adunarea Generală Permanentă adoptă un Regulament de vot. Regulamentul de vot poate fi amendat de către Adunarea Generală Permanentă, însă doar până cu cel mult un an înainte de organizarea alegerilor pentru selectarea candidaților POL la funcția de Primar al municipiului Târgu-Mureș și la cea de consilier local.

(5) Rezultatul votului este validat de către Comisia pentru Garanții Democratice. Dacă Comisia constată încălcări ale Regulamentului de vot sau are probe privind o fraudă electorală, rezultatul votului se anulează și alegerile se repetă.

(6) Candidații POL se aleg exclusiv de către membri grupurilor POL din circumscripția electorală în care aceștia candidează, așa cum sunt circumscripțiile definite de legislația românească, în funcție de tipul alegerilor. Candidaturile pot fi supuse validării Comisiei pentru Garanții Democratice.

Secțiunea V: Finanțarea partidului și administrarea patrimoniului

Art. 18 (1) POL se finanțează din cotizațiile membrilor săi, din donații, legate sau alte liberalități precum și venituri provenite din activitatea proprie cu respectarea art. 16 din Legea nr. 334/2006 republicată.

(2) Cuantumul cotizației se stabilește printr-o hotărâre a Adunării Generale Permanente. Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte l0 salarii minime brute pe ţară se va publica în Monitorul Oficial al României, partea I până la data de 30 aprilie a anului următor.(cu respectarea art.5 alin.5 din legea nr.334/2006 republicată)

(3) Orice grup POL poate primi donații și poate vinde bunuri și servicii în condițiile legii, din care să își finanțeze activitatea și proiectele. Pentru aceasta, fiecare grup POL își deschide propriul cont bancar.

(4) 25% din veniturile încasate de un grup POL sunt vărsate în contul bancar al POL pentru a fi folosite pentru finanțarea activităților partidului ca întreg.

(5) Partidul ca întreg are propriul său cont bancar. El poate primi la rândul său donații și poate obține venituri din vânzarea de bunuri și servicii în condițiile legii.

(6) 25% din veniturile obținute direct de către POL sunt vărsate în conturile grupurilor POL, în cuantum egal pentru fiecare grup POL.

(7) Când un grup POL este desființat, banii existenți în contul său se varsă în contul partidului.

(8) Pe pagina oficială de internet a partidului trebuie să fie afișată la loc vizibil situația curentă a veniturilor și cheltuielilor, atât la nivelul partidului ca întreg, cât și la nivelul fiecărui grup POL în parte.
(9) Donațiile se vor primii doar cu încadrarea prevederilor art. 6 alin.1-8 din Legea nr.334/2006 republicată. Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8)
(10) Se poti primii donații care au ca obiect imobile sau sume de bani cu destinația de achiziție imobile în limitele preverilor art. 8 din Legea nr. 334/2006 republicată.
(11) Veniturile provenite din activitatea partidului sunt:
a)editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii;
b)vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială;
c)vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;
d)serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);
e)închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor POL;
f)înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g)înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii;
h)subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3), pentru organizarea birourilor POL, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăşească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Cheltuielile de întreţinere aferente spaţiului subînchiriat revin biroului POL conform contractului încheiat;
i) emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic.
j) venituri din dobânzi bancare.

(12) Patrimoniul POL este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condițiile legii și sunt necesare desfășurării activității sale specifice.
(13) Comitetul Executiv numeşte un mandatar financiar, în condiţiile legii, pentru
perioada campaniilor electorale.

(14) Mandatarul financiar răspunde în condiţiile legii de finanţarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curţii de Conturi și informări Comitetului Executiv al POL.
(15) Cel mai târziu până la începerea campaniei electorale POL va deschide un cont bancar la nivel de grup cât și la nivel de POL, prin mandatarul financiar, pentru obținerea fondurilor necesare campaniei cu respectarea prevederilor 28-33 din Legea nr. 334/2006 republicată.

Secțiunea VI: Sancțiuni disciplinare

Art. 19.
Membrii POL care nu respectă Codul Etic, statutul, programul politic al POL sau
orice hotărâre luată la nivelul organizației I se poate aplica, în funcție de gravitatea faptei, una dintre următoarele sancțiuni:
(a) avertisment;
(b) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute;
(c) suspendarea pe anumite termene a calității de membru, în cazul arestării preventive;
(d) demiterea din funcții ocupate în structura partidului;
(e) retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului;
(f) excluderea din partid.
(2) Procedurile de sancționare disciplinară sunt stabilite în cuprinsul Codului de Etică POL, acestea asigură părților dreptul la opinie și dreptul de a se apăra și vor aplica doar măsuri echitabile în raport de gravitatea faptelor.
Secțiunea VII: Reorganizarea POL și încetarea activității acestuia

Art. 20 POL poate proceda la reorganizarea sa prin fuziune, absorbţie, contopire, ori divizare totală sau parţială.

Art. 21 (1) POL poate fuziona cu unul sau mai multe partide.

(2) Fuziunile legal constituite se realizează, prin aprobarea protocolului de fuziune, pe de o parte de către Adunarea Generală Permanentă a POL iar pe de alta de către organele supreme de decizie ale fiecărui partid, în cadrul unei şedinţe comune a acestora.

(3) În protocolul de fuziune se vor menţiona, în mod expres, modalităţile de transfer a sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele care fuzionează, precum şi procedura de garantare a continuităţii vechimii în partid a membrilor partidelor care fuzionează.

(4) În protocolul de fuziune se va stabili şi forma exactă de fuziune.

(5) În cazul fuziunii prin absorbție se va preciza denumirea integrală, denumirea prescurtată, semnul permanent şi electoral, precum şi programul politic precum și care partid își păstrează personalitatea juridică, subrogându-se în drepturile și obligațiile partidelor absorbite care își încetează activitatea, inclusiv prin cumularea subvențiilor acestora.

(6) În cazul fuziunii prin contopire, protocolul va preciza noile elemente de identificare:
denumire integrală, denumire prescurtată, semnul permanent, semnul electoral şi programul politic ale noului partid, fie că sunt acestea unele noi sau că provin de la unul sau mai multe dintre partidele care participă la fuziune.

Art. 22 (1) Adunarea Generală Permanentă poate hotărî, prin hotărâre, divizarea totală sau parţială a POL.

(2) Divizarea totală presupune împărţirea întregului patrimoniu al partidului către două sau mai multe partide existente sau care iau naştere astfel.

(3) Divizarea parţială presupune desprinderea unei părţi din patrimoniul partidului şi transmiterea ei către unul sau mai multe partide care există sau care se înfiinţează în acest fel.

Art. 23 POL îşi încetează activitatea prin:
a. autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Permanentă, cu votul a cel puțin două treimi din numărul de membri;
b. dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau Tribunalul Bucureşti;
c. reorganizare, efectuată conform legii.

Secțiunea VIII: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24 (1) Până la obținerea personalității juridice de către POL, Președintele POL va fi ales de către Adunarea Generală Permanentă, compusă din membrii Grupului Fondator POL. În acest caz, validarea alegerii Președintelui POL de către Comisia pentru Garanții Democratice nu este necesară.

(2) Până la obținerea personalității juridice, POL poate funcționa fără Comitetul Executiv și fără Comisia pentru Garanții Democratice.

(3) În termen de cel mult un an de la obținerea personalității juridice, POL trebuie să funcționeze cu toate organismele de conducere și de control prevăzute în prezentul Statut.

(4) În termen de cel mult un an de la obținerea personalității juridice, POL trebuie să organizeze alegeri pentru funcția de Președinte al POL în conformitate cu prevederile prezentului Statut.