Ședința Consiliului Local Tîrgu Mureș din luna noiembrie a avut mai multe proiecte „spinoase” pe ordinea de zi, dar mă voi referi, pe larg, la trei dintre ele.

Unul (punctul 6) se referă la acordarea punctajului pentru ocuparea terenurilor de sport din comunitate de către cluburile sportive. Prin abuz de putere şi total discriminatoriu, majoritatea consilierilor a votat ca CSM (clubul de stat al Primăriei) să beneficieze din start de 5 puncte în plus faţă de orice alt club privat. Asta va duce la situaţia în care cluburile private vor putea ocupa puţin sau deloc infrastructura realizată pentru întreaga comunitate, deci şi pentru ele, fiind nevoite să se antreneze în comunele limitrofe sau în oraş la costuri mult mai mari.

Alt proiect (punctul 12) a avut la bază tot o discriminare crasă şi a vizat mazilirea directorului adjunct al Poliţiei Locale, Valentin Bretfelean. Departe de mine gândul de a-i lua apărarea, dar e vorba de un principiu. Din pricina acestui proiect, Poliţia Locală devine singurul serviciu care rămâne fără directori adjuncţi. În mod normal, ori se renunţă la toţi directorii adjuncţi din Organigrama Primăriei, ori la nici unul. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, aşa încât proiectul în cauză a vizat clar o singură persoană, devenită incomodă pentru cei din conducerea Primăriei.

A mai fost şi un proiect (punctul 42) total anormal pentru o economie de piaţă, care viza reglementarea publicităţii la domiciliu. Normele prevăzute duc, însă, la imposibilitatea unor agenţi economici de a se promova în acest segment. Atitudinea etatistă a consilierilor locali nu mă mai surprinde, câtă vreme din totalul de 23 suntem doar doi antreprenori.

Despre cum am votat la şedinţa ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureş din data de 25 octombrie 2018, puteţi afla mai jos.

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018 al SC The Science City For Research and Medical Informatics SRL. (ABȚINERE)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureş”. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării uneidelegaţii la Chişinău. (ÎMPOTRIVĂ deoarece se participă la o Conferinţă privind infrastructura Republicii Moldova, care nu poate aduce nimic concret şi benefic pentru Tîrgu Mureş)

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018. (ÎMPOTRIVĂ deoarece consider că întreg bugetul pe anul 2018 nu a fost bine structurat)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019. (PENTRU)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019. (PENTRU)

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș. (PENTRU)

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş nr. 109 din 26 aprilie 2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019. (PENTRU)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019. (ÎMPOTRIVĂ)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală de producţie”, str. Prutului nr.22 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Bodor Constantin. (PENTRU)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”, str. Ceangăilor f.nr., proprietar – beneficiar: Raţiu Doina. (PENTRU)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice necesare construirii unui bloc de locuințe colective”, str. Margaretelor nr. 17/A, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC „ODBC CONS” SRL. (ABŢINERE)

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal – reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale” Str. Jean Monnet f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Borsos Miklos, Borsos Lajos, Borsos Andras, Horvath Attila Laszlo, Strete Augustin, Strete Ramona Lucreţia. (PENTRU)

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 253 din 30 august 2018 referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Casa Gorog”. (ÎMPOTRIVĂ deoarece Primăria vrea să achiziţioneze fosta Pizzerie Itala probabil pentru a mai face un restaurant, doar că Primăria nu trebuie să se ocupe de alimentaţie publică)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ – Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală. (ÎMPOTRIVĂ)

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș a unor bunuri imobile. (PENTRU)

14. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş”. (AMÂNAT)

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. (PENTRU deoarece de data aceasta nu au fost finanţate picturi în biserici, ci doar reparaţii)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, precum şi a modului de calcul a redevenţelor. (PENTRU)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2. (PENTRU proiectul a fost respins)

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Palas Com SRL a terenului în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român. (PENTRU)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. (PENTRU)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2019-2020. (PENTRU)

21. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarii unor apartamente din blocurile din Piața Trandafirilor nr. 27 – 30, B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43, care au fost reabilitate termic”. (PENTRU)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ deoarece finanţarea anvelopării blocurilor este discriminatorie, iar criteriile de alegere sunt arbitrarii)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”. (ÎMPOTRIVĂ deoarece finanţarea anvelopării blocurilor este discriminatorie, iar criteriile de alegere sunt arbitrarii)

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Tîrgu Mureș și orașul Pistoia din Italia. (PENTRU)

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Observator astronomic Platoul Corneşti” Studiu de fezabilitate. (ABŢINERE)

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018. (PENTRU)

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public. (ABŢINERE deoarece proiectul a fost neclar, nu se putea înţelege ce s-a schimbat)

28. Proiect de hotărâreprivind aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat în str. Rozelor 1 A. (PENTRU)

29. Proiect de hotărâre privind trecerea unei cote de 60/294 din terenul în suprafaţă de 294 mp din Tîrgu Mureş, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela. (PENTRU)

30. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 12 mp din Tîrgu Mureş, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela. (PENTRU)

31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei C3 situată în Tîrgu Mureș P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1. (ÎMPOTRIVĂ, proiectul a fost respins)

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană. (PENTRU)

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii totale a investiției. (PENTRU)

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru asociațiile şi fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare. (PENTRU)

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice. (PENTRU)

36. Proiect de hotărâre privind asigurarea auditului public intern la SC ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL Tîrgu Mureş prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior. (ÎMPOTRIVĂ, deoarece acest SRL nu ar trebui să existe)

37. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafață de 781 mp, situat pe str. Păşunii. (PENTRU)

38. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafața de 38.450 mp din suprafaţa totală de 581.621 mp,  situat pe Calea Sighișoarei. (ABŢINERE)

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda -Tg. Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală. (PENTRU)

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Parcaj subteran, zona centrală Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Tîrgu Mureş – varianta B. (AMÂNAT)

41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.256 din 20 septembrie 2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”. (PENTRU)

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor norme de bune practici în municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage, pliante şi flyere publicitare. (ÎMPOTRIVĂ)

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber și o cameră video pentru supravegherea zonei. (PENTRU)

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice stradale în municipiul din Tîrgu Mureș. (PENTRU)

45. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>