CUM AM VOTAT

Şedinţa extraordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş din data de 13 ianuarie 2017

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale „Romulus Guga” (PENTRU)

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr.1 Tîrgu Mureş, pentru Liceul Vocaţional de Artă, precum şi aprobarea constituirii unei comisii de negociere a contractului (ABŢINERE – chiar dacă voi face parte din Comisia de negociere a preţului chiriei, m-am abţinut deoarece nu au existat, la ora votului, toate informaţiile de care aveam nevoie. Rămâne de văzut dacă ceea ce voi afla la comisia de negociere, mă va deteremina să votez pentru sau impotriva unui asemenea proiect. Voi reveni pe marginea acestui subiect)

  3. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local în calitate de reprezentant legal al părţii vătămate – Municipiul Tîrgu Mureş în Dosarul penal nr. 1883/102/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mureş (ÎMPOTRIVĂ – deoarece am considerat că amendamentul propus nu era corect juridic şi deoarece delegatul din partea CL va fi Sergiu Papuc şi nu Hermann Mark Christian, aşa cum aş fi dorit eu)

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş din data de 26 ianuarie 2017

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Novák Csaba Zoltán și declararea ca vacant a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș. (PENTRU)

2.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Ceană Daniela Edith și declararea ca vacant a unui loc de consilier local în Consiliul local municipal Tîrgu-Mureș. (PENTRU)

3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş. (PENTRU)

4.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Mureş. (PENTRU)

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – reconformare de UTR pentru stabilire reglementări necesare extinderii centrului medical TOPMED”, str. Dorobanţilor, nr. 1-11, cu regulamentul local de urbanism aferent, Beneficiari SC”Centrul Medical TopMed”SRL, Gomotârceanu Florin şi Gomotârceanu Adriana. (PENTRU)

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit” str. C-din Hagi Stoian, fn Proprietari – Beneficiari: Rusu Teofil şi Rusu Camelia – Cristina. (PENTRU)

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi amenajare accese”, str. Remetea, nr. 198. (PENTRU)

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – stabilire reglementări urbanistice pentru edificarea de clădiri de producţie, depozitare şi expediere marfă” str. Gh. Doja, nr.155, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar:SC”CIE Matricon”SA. (PENTRU)

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală”, str. Vasile Săbădeanu, nr. 3 Proprietari – Beneficiari: Hagău Ioan-Grigore şi Hagău Maria-Mirela. (PENTRU)

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal – extindere şi construire spaţii complementare funcţiunilor existente şi pentru schimbarea funcţiunii pentru anumite construcţii existente”, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Universitatea de Medicina şi Farmacie Tîrgu-Mureş. (PENTRU)

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – dezmembrare teren în vederea construirii de locuințe” str. Vasile Săbădeanu, fn (str. Remetea nr.2) cu regulamentul local de urbanism aferent Proprietari – Beneficiari: Oltean Nicu-Daniel și Oltean Dana – Otilia (PENTRU)

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială, str. Zeno Vancea, fn. iniţiatori: Orza Bogdan şi Orza Raluca Ioana. (PENTRU)

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială” str. C-din Hagi Stoian, fn Proprietari – Beneficiari: Marocico Vasile și Marocico Emilia. (PENTRU)

14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu-Mureș pe anul 2016 prin validarea Dispozițiilor de Primar nr. 5035/07.12.2016, 5177/22.12.2016 și 5190/29.12.2016. (PENTRU)

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Municipiului Tîrgu – Mureș, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila. (PENTRU)

16.Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentului obiectului concesiunii aprobate prin HCL nr. 301 din 26.11.2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 124,16 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu-Mureş situat în str. Parcul Sportiv Municipal în vederea amenajării unui spațiu comercial. (PENTRU)

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017. (PENTRU)

18.Proiect de hotărâre transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafață de 1000 mp situat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Gheorghe Marinescu f.n. către Agenția Națională pentru Locuințe pe toată durata executării construcției locuințelor pentru tineri destinate specialiștilor din sănătate. (PENTRU)

19.Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru anul 2017, pentru beneficiarii venitului minim garantat. (PENTRU)

20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială. (PENTRU)

21.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 20 mp din Tîrgu Mureș, str. Jean Monnet, fn, în Municipiului Tîrgu – Mureș de la Cătană Ștefan și Cătană Elena. (PENTRU)

22.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 25 mp din Tîrgu -Mureș, str. Pomilor, nr. 2 în proprietatea Municipiului Târgu-Mureș de la Ghiurca Ioan și Andreica Maria Iuliana. (PENTRU)

23.Proiect de hotărâre trecerea unui teren în suprafaţă de 942 mp din Tîrgu-Mureş str. Remetea fn, în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş de la Naste Emilia Maria şi Palcu Marius. (PENTRU)

24.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.124/29.03.2007 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. (PENTRU)

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administrația domeniului public, pentru anul 2017 precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora. (PENTRU)

26.Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de asociere în vederea constituirii unei societăţi civile simple între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL. (AMÂNAT)

27.Proiect de hotărâre privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate, situate în Tîrgu-Mureş, str. Plutelor nr. 2 – Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”. (PENTRU)

28.Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” pentru anul 2017. (AMÂNAT)

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2017. (PENTRU)

30.Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş la Stuttgart/Germania, în perioada 13-18 februarie 2017. (ÎMPOTRIVĂ Detalii aici)

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu-Mureș pentru anul 2017 – cod serviciu social 8730CR-V-I. (PENTRU)

32.Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu-Mureș. (ÎMPOTRIVĂ Detalii aici)

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului maxim de pornire la licitaţie, a exploatării şi transportului (de la drum auto la depozit) a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2017, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu-Mureş. (AMÂNAT)

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie, a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2017, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu-Mureş. (AMÂNAT)

35.Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui inginer silvic Roşca Titus Emil, ca reprezentant legal al Municipiului Tîrgu-Mureş în relaţia cu Regia Naţională a pădurilor, Garda Forestieră, Ministerul Mediului şi alte forumuri autorizate sau avizate în fond forestier. (AMÂNAT)

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş. (AMÂNAT)

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din municipiul Tîrgu-Mureș în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. (PENTRU)

38.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu-Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014. (ABŢINERE)

39.Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 5 ani, pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu-Mureş”. (PENTRU)

40.Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ pe o perioadă de 1 – 3 ani, pentru plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate prin POR 2007-2013, Axa prioritară 1, la unele blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu-Mureş. (PENTRU)

41.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Local Tîrgu-Mureş nr. 187 din 30.07.2015, privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spaţii aflate în administraţia unităţilor de învăţământ şi proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş. (PENTRU)

42.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional 2016-2017 la asocierile cu cluburile sportive B.C. Mureş Tîrgu-Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu-Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu-Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu-Mureş. (AMÂNAT)

43.Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor individuale ale Secretarului Municipiului Tîrgu-Mureş. (PROIECTUL NU S-A MAI VOTAT, dar Secretarul a primit calificativul „nesatisfăcător”, în urma votului în acest sens a 13 consilieri. Eu i-am acordat calificativul FOARTE BINE, alături de colegii din POL şi un alt consilier. Votul a fost secret. Cred că tot ce s-a întâmplat la acest punct este nelegal din mai multe puncte de vedere şi că Secretarul va avea câştig de cauză în instanţă).

44.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. (PENTRU)

45.Proiect de hotărâre privind trecerea unui suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu-Mureş. (PENTRU)

Radu Bălaş,

consilier local al municipiului Tîrgu Mureş

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>